תקנון האיגוד

אישור להכרה בתחרויות המצולמות בוידאו

שינוי תקנון

תקנון האיגוד